ارسال لیست‌حقوق

 

 

دانلود سند
مالیات‌حقوق

پرسش(1)

فرصت ارسال لیست حقوق تا چه زمانی می‌باشد ؟

 

پاسخ

تا قبل از پایان ماه بعد فرصت دارید یست حقوق هر ماه را ارسال و پرداخت نمایید.