اسامی‌شرکاء در ثبت‌اظهارنامه‌اشخاص‌حقیقی

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(10)

در ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی اسامی شرکاء قابل مشاهده نیست ؟

 

پاسخ

اطلاعات مودیان از سامانه ثبت نام الکترونیکی خوانده می شود به همین خاطر در صورت بارگزاری نشدن اطلاعات شرکا، می بایست در سامانه ثبت نام تاریخ شروع شراکت شرکا بررسی گردد که می بایست کوچکتر یا مساوی سال عملکرد اظهارنامه باشد.