استرداد ناشي از صادرات خريد يک‌جاي ماشين الات، تجهيزات و يا مواد اوليه

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(8)

اگر سازمان امور مالياتي کشور استرداد ناشي از صادرات و يا ناشي از خريد يکجاي ماشين الات، تجهيزات و يا مواد اوليه را به موقع انجام ندهد، چه روي خواهد داد؟

 

پاسخ

بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده چنانچه سازمان امور مالياتي کشور استرداد ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر قانوني (سه ماه) به انجام نرساند، مبالغ ماليات بر ارزش افزوده مشمول استرداد مشمول جريمه اي معادل 2 درصد در ماه خواهد گرديد که بايستي توسط اين سازمان به همراه مالياتهاي مشمول استرداد به موديان پرداخت گردد. در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ جريمه تاخير براي موديان و سازمان امور مالياتي کشور به صورت يکسان در نظر گرفته شده است.