اظهارنامه‌شراکتی‌مؤدیان‌حقیقی

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(8)

مودیان حقیقی چگونه می توانند اظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟

 

پاسخ

نماینده پرونده ابتدا می بایست اطلاعات شرکا را در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثبت نماید و سپس اقدام به ارسال اظهارنامه شراکتی نماید، اطلاعات شرکا به صورت اتوماتیک از سامانه ثبت نام در سامانه اظهارنامه نمایش داده خواهد شد.