اظهارنامه جایگزین

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقوقی

پرسش(7)

در اظهارنامه اشخاص حقوقی امکان ثبت اظهارنامه جایگزین وجود دارد؟

 

پاسخ

در سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب تا موعد قانونی تسلیم اظهارنامه، امکان فعال نمودن عملیات ویرایش وجود دارد. لازم است پس از فعال نمودن عملیات ویرایش مجدد به تایید نهایی اظهارنامه اقدام شود.