الزام استفاده از سامانه برای تمامی پزشکان

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(14)

آیا تمامی پزشکان ملزم به استفاده از این سامانه می باشند؟

 

پاسخ

خیر، این سامانه مربوط به پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان موضوع بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه کشور می باشد که تکلیف بیمارستان ها و مراکز درمانی است. پرداخت هاي انجام شده در حساب پرونده مالیاتی مربوط به عملکرد پزشک منعکس می شود.