الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی در موارد شراکتی اشخاص حقیقی

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(11)

در موارد شراکتی اشخاص حقیقی برای الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی چه تکلیفی دارند؟

 

پاسخ

در موارد شراکتی کارتخوان موجود به نام هر شریک در صورت ثبت نام در سامانه می تواند جداگانه به پرونده شراکتی الصاق شود.