امکان حذف پرداخت

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(3)

آیا امکان حذف پرداخت وجود دارد؟

 

پاسخ

بلی، پیش از صدور قبض می توانید اطلاعات پرداخت ثبت شده را در صفحه پرداخت هاي پزشک ویرایش و یا حذف نمایید و پس از صدور قبض می توانید در منوي جستجو و ثبت اطلاعات، پزشک مورد نظر را در جدول جستجو و سپس با ورود به فولدر اطلاعات پزشک قبض مورد نظر را حذف نمایید.