انعکاس پرداخت انجام شده در سامانه‌مالیات پزشکان، در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(8)

آیا پرداخت انجام شده در این سامانه در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی کشور منعکس می شود؟

 

پاسخ

بلی، قبض مالیاتی این سامانه از سامانه یکپارچه مالیاتی دریافت می شود و پس از پرداخت قبض توسط مودي و دریافت اطلاعات آن از طریق ارتباط سیستمی با بانک ملی کشور در حساب مربوط به پرونده مالیات بر درآمد مشاغل مودي ( با کد فعالیت فعالیت هاي بهداشتی براي انسان) منعکس شده و قابل مشاهده می باشد.