تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(12)

تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري به چه ترتيبي خواهد بود؟

 

پاسخ

به استناد مفاد بند ب ماده (11) قانون، تاريخ تعلق ماليات در مورد ارائه خدمات، تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمات هر كدام كه مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود. از آنجايي كه فعاليت‌هاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات تلقي مي‌شوند، لذا اينگونه موديان مكلفند به هنگام صدور صورت وضعيت نسبت به درج و وصول ماليات و عوارض ذيل صورت وضعيت‌هاي صادره اقدام نمايند. بديهي است در صورتي كه صورت وضعيت‌‌هاي صادره، توسط كارفرما تعديل، ماليات و عوارض متعلقه نيز متناسب با تعديل انجام شده، تعديل خواهد گرديد.