تبدیل کارمند اصلی به غیر‌اصلی و یا بالعکس

 

 

دانلود سند
مالیات‌حقوق

پرسش(5)

چگونه میتوان کارمند اصلی را به غیر اصلی و یا کارمند غیر اصلی را به اصلی تبدیل کرد؟

 

پاسخ

در صفحه عملیات کاربر می توان حقوق بگیر  مورد نظر را در تبدیل به حقوق بگیر اصلی یا غیر اصلی نماییم.