تخفیف‌ موضوع‌ تبصره۷ماده۱۰۵ق.م.م

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقوقی

پرسش(8)

در اظهارنامه اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م چگونه اعمال می‌شود؟

 

پاسخ

چنانچه پاسخ دو پرسش آخر جدول اطلاعات اختصاصی بلی باشد این تخفیف به مودی تعلق می‌گیرد و درآن صورت دو فیلد درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری فعال می‌شود که پس از تکمیل توسط مودی درصد تخفیف به صورت سیستمی محاسبه و در مالیات متعلقه تاثیر می‌گذارد.