تشخيص موديان مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(13)

چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت ؟

 

پاسخ

كليه موديان ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده مكلف به درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه ذيل صورتحساب‌هاي صادره مي‌باشند و خريداران كالا و يا خدمت در حال حاضر مي‌توانند از طريق مدارك ثبت نام اينترنتي مودي و در آينده نزديك از طريق گواهينامه‌هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور از صحت و قانوني بودن پرداخت ماليات و عوارض به فروشنده (به عنوان مودي ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده) اطمينان حاصل نمايند.