توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده براي اصناف و نحوه اجراي آن

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(10)

دستور مقام محترم رياست جمهوري در ارتباط با توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف و نحوه اجراي آن چگونه است؟

 

پاسخ

به استناد بخشنامه 72059 مورخ 1387/7/23 سازمان امور مالياتي كشور اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً براي اصناف تابع شوراي اصناف كشور به تعويق افتاده است. واردكنندگان، صادركنندگان و ساير فعالان اقتصادي مطابق دستور‌العمل‌هاي صادره كماكان مكلف به اجراي قانون مذكور بوده و در عرضه كالاها و ارائه خدمات به خريداران (اعم از اصناف و …) مي‌بايستي ماليات و عوارض متعلق را در صورتحساب‌هاي صادره درج و وصول نمايند.