ثبت‌نام‌های‌حقیقی‌انفرادی‌و مشارکت

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(32)

ثبت نام های حقیقی انفرادی و مشارکت چه تفاوتی دارند و چطور قابل تبدیل می باشند؟

 

پاسخ

چنانچه شما هیچ شریکی نداشته باشید ثبت نام شما انفرادی خواهد بود و اگر حداقل یک شریک با درصد بیشتر از صفر داشته باشید ثبت نام شما مشارکت می باشد.
امکان تغییر یک ثبت نام از مشارکت به انفرادی و برعکس امکان پذیر نمی باشد.
تذکر: بیش از یک ثبت نام انفرادی در یک مکان امکان پذیر نیست. لذا در این شرایط همه ثبت نام های اضافی باید حذف شده و تنها یک ثبت نام باقی بماند.