ثبت‌نام شرکاء

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(9)

آیا شرکاء به صورت جداگانه باید ثبت نام انجام دهند؟

 

پاسخ

در مشارکت های مدنی اعم از قهری یا اختیاری، تکمیل فرم پیش ثبت نام توسـط یکی از شرکاء کفایت نموده و ضرورتی به ثبت نام تمام شرکاء به صورت مجزا نمی باشد. بدیهی است اطلاعات سایر شرکاء در فرآیند ثبت نام اخذ خواهد شد.