ثبت اشتباه گروه مشمول

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(4)

اگر مودی هنگام ثبت اظهارنامه گروه مشمول را اشتباه ثبت نماید، چه باید کرد؟

 

پاسخ

در صورتی که در موعد قانونی ارسال اظهارنامه باشد مودی میتواند اظهارنامه جدید ثبت نماید و در آن گروه مشمول را تغییر دهد و در صورتی که خارج از موعد قانونی باشد، مودی اظهارنامه نداده محسوب می گردد.