ثبت نام پزشک در سامانه‌هاي سازمان امور مالیاتی

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(12)

آیا پیش از ثبت اطلاعات پزشک در این سامانه نیاز به ثبت نام پزشک در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

 

پاسخ

چنانچه پزشک پیش از این در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی، براي مالیات بر درآمد مشاغل خود پرونده داشته و کد فعالیت خود را به درستی و از گروه فعالیت هاي بهداشتی براي انسان انتخاب نموده باشد، اطلاعات پرونده وي به صورت سیستمی واکشی و در این سامانه بارگذاري می شود و در غیراینصورت با احراز هویت مودي از طریق ارتباط سیستمی با سازمان ثبت احوال کشور، پزشک به صورت اتوماتیک و به عنوان مودي در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام و سپس براي وي قبض مالیاتی صادر می شود.