جداول غیرفعال در اظهارنامه اشخاص‌حقوقی

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص‌حقوقی

پرسش(2)

در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب در صورتیکه برخی از جداول مورد نظر فعال نباشند، چه اقدامی می بایست انجام داد؟

 

پاسخ

در صورتی که در جدول اطلاعات اختصاصی، برای سوال مربوط به جدول مورد نظر پاسخ مناسب ثبت نمایید جدول مورد درخواست فعال خواهد شد. (برای اطلاعات مالک، انتخاب اجاری برای سوال ۳ و برای سایر سوالات پاسخ بلی به سوال مربوطه)