حذف يا تعديل ماليات‌هاي قبلي با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(2)

آيا با اجراي اين نظام مالياتي، هيچ ‌يك از ماليات‌هاي قبلي حذف يا تعديل خواهند گرديد؟

 

پاسخ

بلي، از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه مصرف وضع مي‌گردد جايگزين ماليات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض خواهد گرديد.