خدمات حمل و نقل قابل تسري به حمل و نقل بار و كالا

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(20)

آيا معافيت خدمات حمل و نقل قابل تسري به حمل و نقل بار و كالا مي‌باشد؟

 

پاسخ

معافيت بند (12) ماده (12) خدمات حمل و نقل صرفاً در خصوص خدمات حمل و نقل مسافري موضوعيت دارد و معافيت ياد شده قابل تسري به خدمات حمل و نقل بار و كالا نمي‌باشد.