خريدهاي يك‌جاي يك بنگاه توليدي يا توزيعي

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(5)

آيا در اين نظام مالياتي خريدهاي يكجاي يك بنگاه توليدي يا توزيعي و يا فرايند طولاني توليد در برخي از صنايع، موجب تحمل طولاني مدت بار مالياتي ناشي از اين ماليات تا زمان فروش كالاها يا خدمات توليد يا عرضه شده نخواهد گرديد؟

 

پاسخ

خير، موديان اين نظام مالياتي حتي در صورت انجام يكجاي خريدهاي خود و يا فرايند طولاني توليد، بار مالياتي اين نوع ماليات را تا زمان توليد و فروش محصول مربوطه تحمل نخواهند نمود، بلكه درزمان تسليم اولين اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده (كه دوره هاي كوتاه فصلي براي آن تصويب گرديده است)، اضافه پرداختي ماليات بر ارزش افزوده را از دولت بازپس خواهند گرفت.