دریافت قبض

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص‌حقوقی

پرسش(3)

در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب دریافت قبض برای مودیانی که مالیات متعلقه آن ها مبلغ صفر می باشد یا مودی تمایل به دریافت قبض ندارد، اجباری است؟

 

پاسخ

برای این مودیان دریافت قبض اجباری نمی باشد و در صورت صفر بودن مالیات و یا عدم تمایل به دریافت قبض (با در نظر گرفتن قوانین مالیاتی مربوط به پرداخت مودی که به عهده مودی می باشد) می توانید از این صفحه خارج شوید.