در اظهارنامه‌اشخاص‌حقوقی‌ورود به سامانه اتفاق نمی‌افتد

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص‌حقوقی

پرسش(5)

پس از ورود در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب، تمامی فیلدهای مورد نیاز پاک شده و ورود به سامانه اتفاق نمی افتد، چه اقدامی می بایست انجام داد؟

 

پاسخ

مودی می بایست ساعت و تاریخ سیستم خود را به صورت دقیق تنظیم نموده و Time Zone سیستم را بر روی Tehran تنظیم نماید و سپس اقدام به ورود نماید.