دستگاه کارت خوان به نام کارپرداز گرفته شده و هدف درامد زایی نیست

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(5)

دستگاه کارت خوان به نام کارپرداز گرفته شده و هدف درامد زایی نیست، تکلیف چیست؟

 

پاسخ

نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام نموده و به نام شرکت مجدد دستگاه کارت خوان دریافت نمایند.