زن و شوهر شریک

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(7)

در مواردی که زن و شوهر شریک هستند اطلاعات کد ملی آنها چطور می بایست ثبت گردد؟

 

پاسخ

در صفحه اطلاعات هویتی شرکا، می بایست برای خانم، شماره ملی همسرش در فیلد شماره ملی شوهر در صورت شراکت ذخیره گردد.