شخصی که هیچ گونه کارتخوانی دریافت نکرده

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(7)

شخصی که هیچ گونه کارتخوانی دریافت نکرده لازم هست ثبت نام کند؟

 

پاسخ

توصیه می شود هر شخص حداقل یک بار به سامانه مورد نظر مراجعه و از عدم ثبت کارتخوان به نام خود مطمئن شود.
وانت بارها که از کارتخوان در جابه جایی بار استفاده می کنند چه تکالیفی دارند.
تمامی دارندگان کارتخوان ها باید ثبت نام انجام داده و به جهت جلوگیری از غیر فعال سازی کارتخوان باید پیش ثبت نام خود را تکمیل و دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کنند.