شرايط عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاها و خدمات صادراتي

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(17)

شرايط عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاها و خدمات صادراتي چگونه است؟

 

پاسخ

طبق مفاد ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده صادرات كالاها و خدمات مشمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. چنانچه اينگونه موديان نسبت به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده (فارغ از حجم معاملات) اقدام و همچنين نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام نمايند با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (13) قانون ياد شده ماليات ها و عوارض پرداخت شده قابل استرداد خواهد بود.