صدور یک قبض به ازاي مجموع مبلغ مالیات پزشکان

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(5)

آیا امکان صدور یک قبض به ازاي مجموع مبلغ مالیات پزشکان وجود دارد؟

 

پاسخ

با توجه به اینکه پزشکانی که در یک مرکز درمانی فعالیت می کنند ممکن است در حوزه هاي مالیاتی گوناگون باشند و الزام است وصولی هر اداره به حساب همان اداره امور مالیاتی منظور شود، لذا امکان صدور یک قبض به صورت تجمیعی وجود نداشته و الزام است به ازاي هر پرداخت پزشک یک قبض مالیاتی صادر شود ولی از طریق پرداخت آنلاین و اتصال به درگاه بانک ملی می توانید تمامی قبوض را در قالب یک پرداخت و به صورت سرجمع پرداخت نمایید.