عدم پيش بيني در قراردادهاي منعقده

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(11)

با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون از 1387/7/1 تكليف قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ ياد شده به دليل عدم پيش بيني در قراردادهاي منعقده و همچنين اجراي بخشي از قرارداد قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن چيست؟

 

پاسخ

قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله قوانين آمره مي‌باشد كه صرفنظر از تاريخ انعقاد و پيش‌بيني يا عدم پيش‌بيني در قراردادهاي منعقده نسبت به آن بخش از موضوع قرارداد كه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اجرا مي‌گردد، شموليت خواهد داشت. در اين راستا در صورتي‌كه به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز گردد بخشي از موضوع قرارداد قبل از تاريخ1387/7/1مورد اجرا قرار گرفته است، مطالبه ماليات و عوارض اين قانون نسبت به آن بخش موضوعيت نخواهد داشت.