قراردادهاي خدمات نيروي انساني

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(16)

آيا قراردادهاي خدمات نيروي انساني مشمول ماليات و عوارض اين قانون مي‌گردد؟

 

پاسخ

قراردادهاي تامين نيروي انساني از مصاديق ارائه خدمت بوده و مشمول ماليات و عوارض اين قانون خواهد بود. شايان ذكر است در خصوص قراردادهاي پيمان‌هاي مديريت، كه هزينه حقوق و دستمزد پرسنل كلاٌ توسط كارفرما به طور مستقيم پرداخت مي‌گردد (و در دفاتر كارفرما ثبت مي‌شود) ماليات و عوارض اين قانون صرفاً نسبت به مبلغ ريالي خدمات مديريت ارائه شده وضع مي‌گردد.