قرار نگرفتن دستگاه کارتخوان‌بانکی در منوی سامانه پذیرنده‌های‌بانکی در درگاه‌ملّی

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(15)

در صورتی که دستگاه کارتخوان بانکی در منوی سامانه پذیرنده های بانکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار نگیرد ؟

 

پاسخ

اطلاعات تکمیلی همه پذیرنده ها توسط بانک مرکزی اعلام و در سامانه ثبت شده اند و تمامی بهره برداران از دستگاههای کارت خوان با مراجعه به منو مذکور تمامی کارتخوان های ثبت شده به نام و شماره ملی خود را مشاهده خواهند کرد. در صورت عدم وجود با شرکت خدمات دهنده کارت خوان پیگیری لازم صورت پذیرد.