قسط‌بندی مبلغ‌مالیات

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(9)

قسط بندی مبلغ مالیات را به چه صورت می توان انجام داد؟

 

پاسخ

در پایان ارسال اظهارنامه، اگر مودی نخواهد کل مبلغ مالیات خود را یکجا پرداخت نماید، می تواند حداقل ۴۰% از مالیات خود را نقد و بقیه را به صورت اقساط (حداکثر ۶ قسط) پرداخت نماید، به این صورت که در برنامه می بایست مبلغ پرداخت نقدی را در مکان مربوطه وارد و پس از آن تعداد اقساط را وارد نماید. پس از ارسال اظهارنامه، یک قبض نقدی و به تعداد اقساط، قبض برای مودی صادر خواهد شد.