ماليات بر ارزش‌افزوده بر فعالان‌اقتصادي و فعاليت‌هاي‌اقتصادي

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(9)

شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟

 

پاسخ

عرضه كالاها از طريق هر نوع معامله (بيع، صلح، هبه و …) و ارائه خدمات در قبال ما به ازاء و براي غير در ايران و همچنين واردات آن‌ها به استثناي موارد معاف مصرح در ماده (12) صرفنظر از دولتي، تعاوني يا خصوصي تلقي شدن اشخاص، نحوه قيمت گذاري و تعيين حق الزحمه، مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي‌باشند. در اين چارچوب به استناد بخشنامه شماره56/3823/70554 مورخ1387/5/13 معاون هزينه و خزانه دار كل كشور كليه ذيحساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي مكلف به برقراري تمهيدات لازم در خصوص ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي‌باشند.