مبادلات در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(21)

وضعيت مبادلات در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چگونه است؟

 

پاسخ

شركت‌هايي كه در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آَزاد تجاري ـ صنعتي فعاليت مي‌نمايند، در محدوده مناطق ياد شده و همچنين از بابت انجام واردات و صادرات با خارج از كشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي‌گردند. ليكن مبادلات و نقل و انتقال كالا بين مناطق مذكور با داخل كشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون صدر الاشاره مي‌گردد. شايان ذكر است به استناد ماده (13) قانون موصوف ماليات‌ها و عوارض پرداخت شده بابت صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور كه از طريق مبادي خروجي رسمي صورت مي‌گيرد، با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته مسترد مي‌گردد.