مشمولیت ارزش‌افزوده

 

 

دانلود سند
پیش ثبت نام و تشکیل پرونده

پرسش(24)

اگر مودی مشمولیت ارزش افزوده را اشتباه انتخاب نماید، چه اقدامی می بایست انجام دهد؟

 

پاسخ

در این شرایط مودی باید ابتدا به واحد ارزش افزوده جهت حذف/ویرایش اطلاعات پرونده خود مراجعه نماید سپس به حوزه مالیات خود جهت حذف/ویرایش پرونده ارزش افزوده ثبت نام الکترونیک خود مراجعه نماید.