اطلاعات طرف‌دوم

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی (مادۀ169 مکرر)

پرسش(4)

آیا در ارسال اطلاعات طرف دوم استثنائاتی وجود دارد؟

 

پاسخ

  1. در موارد فروش به اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی، اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مکلفین به ثبت نام در نظام مالیاتی، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب فروش نمی باشد .
  2. در موارد خرید از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقیقی غیر مکلف به ثبت نام در نظام اقتصادی الزامی به اخذ شماره ملی نمی باشد و ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی امکان پذیر می باشد.