مشمول بودن ماليات‌بر ارزش‌افزوده تجهیزات و ماشین‌آلات‌ خطوط تولید کارخانجات

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(4)

آيا ماشين آلات خطوط توليد کارخانجات و به طور کلي تجهيزات مورد استفاده در امر کسب و کار مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌گردد؟

 

پاسخ

خير، اساسا“ ماليات پرداختي توسط مؤديان ثبت نام شده بابت انواع نهاده ها از جمله ماشين آلات خطوط توليد کارخانجات و ساير تجهيزات که براي فعاليت اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته اند، از مالياتهاي وصول شده توسط آنها در اولين دوره مالياتي با تسليم اظهارنامه و درخواست موديان قابل استرداد است.