معافيت بند 8 ماده 12 ،اجاره اموال غير منقول

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(18)

آيا اجاره اموال غير منقول از مصاديق معافيت بند 8 ماده 12 تلقي مي‌گردد؟

 

پاسخ

اموال غير منقول و همچنين اجاره آنها از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشند.