معافیت‌سالانه اشخاص‌حقیقی، سال1400

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(1)

مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ چه مقداری است؟

 

پاسخ

معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال است.