مهلت ارسال

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی (مادۀ169 مکرر)

پرسش(3)

مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی چه زمانی می باشد؟

 

پاسخ

به استناد ماده 10 تبصره 3 آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تا یک ماه و نیم بعد از هر فصل می باشد.

ارسال اطلاعات بعد از این تاریخ مشمول %1 جریمه مبلغ صورتحسابهای ارسالی بعد از مهلت ارسال می گردد.