مودیانی که از پرداخت‌یارها استفاده کرده‌اند درحال حاضر چندین پذیرنده‌بانکی در پروفایل دارند

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(8)

مودیانی که از پرداخت‌یارها استفاده کرده اند درحال حاضر چندین پذیرنده بانکی در پروفایل دارند چه اقدامی انجام دهند؟

 

پاسخ

بایستی به پرداخت یار تماس گرفته و هر تعداد شماره ترمینالی که استفاده شده را خواستار شوند هرتعداد باشد بایستی به پرونده الصاق شود در غیر اینصورت( اگر بجز یکی همه پذیرنده ها را غیر فعال کنند) در زمان پرداخت اینترنتی مشکل ایجاد می شود.