مودیان مالیاتی مشمول استفاده از سامانه مالیات پزشکان

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(15)

کدام دسته از مودیان مالیاتی مشمول استفاده از این سامانه می باشند؟

 

پاسخ

به استناد بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و 1399 و پیرو دستورالعمل ابلاغی توسط سازمان امور مالیاتی کشور به تاریخ 31/02/1398 ،کلیه مراکز درمانی مشمول این قانون مکلف‌اند %10 از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌هاي ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداٌ از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که بعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند “الف” این تبصره قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود.