موضوع بند (4) ماده (12)

 

 

دانلود سند
ارزش افزوده

پرسش(15)

آيا معافيت روغن نباتي و شكر موضوع بند (4) ماده (12) قابل تسري به روغن نباتي خام و شكر تصفيه نشده مي‌باشند؟

 

پاسخ

به موجب بند (4) ماده (12) صرفاً روغن نباتي و شكر كه قابليت مصرف خوراكي براي مصرف كننده را دارند از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشند ليكن روغن نباتي خام و شكر تصفيه نشده مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي‌باشند. شايان ذكر است معافيت مذكور در رابطه با روغن نباتي خوراكي حاصل از ريشه نباتي از جمله روغن ذرت، سويا، كلزا، كنجد،‌ آفتابگردان، زيتون جاري مي‌باشد.