نوع شراکت هنگام‌فوت‌شرکاء

 

 

دانلود سند
اظهارنامه اشخاص حقیقی

پرسش(5)

در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت ماده ۱۰۱ زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟

 

پاسخ

در اظهارنامه شراکتی هنگامی که یکی از مودیان فوت نموده باشد و ورثه جایگزین آن شوند، می بایست نوع شراکت وراث “قهری” و نوع شراکت شرکا دیگر، “اختیاری” انتخاب گردد.

* شایان ذکر است در صورتیکه احدی از وراث قبلا در شراکت حضور داشته باشد، نوع شراکت ایشان باید “هردو” (اختیاری و قهری) انتخاب گردد.

برای مثال پدر با پسر خود و چند فرد دیگر شریک است. در صورتیکه پدر فوت نماید، ورثه ایشان که قبلا در شراکت حضور نداشتند و به موجب فوت پدر به شراکت اضافه می شوند، نوع شراکتشان “قهری” و نوع شراکت پسر “هر دو” (اختیاری و قهری) می شود. همچنین نوع شراکت افراد دیگر که قبلا در شراکت حضور داشتند، اختیاری خواهد بود.