نوع مشمولیت

 

 

دانلود سند
کارتخوان و پایانه فروشگاهی

پرسش(1)

نوع مشمولیت چیست ؟

 

پاسخ

مودی در این فرم نوع مشمولیت خود را با توجه به فراخوان های مربوط به پایانه فروشگاهی تعیین و در لیست مورد نظر انتخاب می نماید.

نکته: مشمولین خدمات درمانی، مشمول بند ی تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ می باشند.