واردات و صادرات

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی (مادۀ 169 مکرر)

پرسش(5)

در صورت داشتن واردات و صادرات ، ثبت چه اطلاعاتی در گزارش فصلی الزامیست؟

 

پاسخ

در معاملاتی که با ارز انجام می شود، درج مختصات ارزی خواسته شده در گزارش فصلی از جمله نوع ارز، نرخ برابری، معادل ریالی و سایر موارد مرتبط الزامی است.
برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات در سامانه اطلاعات فصلی، درج شماره کوتاژ و کد گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد.