ورود سال تولد پزشک در مرحله ثبت اطلاعات

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(11)

آیا ورود سال تولد پزشک در مرحله ثبت اطلاعات اجباري می باشد؟

 

پاسخ

درصورتیکه پزشک به عنوان مودي در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نموده باشد و کد فعالیت خود را به درستی و از گروه فعالیت هاي بهداشتی براي انسان انتخاب نموده باشد، اطلاعات پرونده وي در این سامانه بارگذاري می شود و لذا ورود سال تولد وي اجباري نمی باشد ولی در غیر اینصورت ورود سال تولد جهت احراز هویت پزشک و دریافت اطلاعات وي از سازمان ثبت احوال کشور الزامی می باشد.