ویرایش کد نظام پزشکی پزشک

 

 

دانلود سند
مالیات پزشکان

پرسش(7)

آیا امکان ویرایش کد نظام پزشکی پزشک وجود دارد؟

 

پاسخ

تا پیش از مرحله صدور قبض که ثبت نام در سامانه هاي سازمان امور مالیاتی کشور انجام می شود وجود دارد ولی پس از آن این امکان براي مودي فراهم نمی باشد و به این منظور لازم است با اداره امور مالیاتی هماهنگ نمایید.