ویرایش گزارشات‌فصلی

 

 

دانلود سند
گزارش فصلی (مادۀ169 مکرر)

پرسش(6)

آیا امکان ویرایش اطلاعات ارسال شده (گزارشات فصلی) وجود دارد؟

 

پاسخ

هر رکورد اطلاعاتی که در سامانه صورت معاملات فصلی ارسال گردیده است فقط امکان یکبار ویرایش توسط ارسال کننده همان رکورد را دارد و در صورت از بین رفتن یکبار امکان ویرایش باید به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مربوط به ارسال کننده اطلاعات مراجعه شود.